Cork Angelo – Manual – Handleiding

Cork Angel Angelo

This manual shows how you make Cork Angelo without soldering. If you do solder, the pieces will be more strongly connected.
Deze handleiding toont hoe je Cork Angelo maakt zonder solderen. Als je toch soldeert zullen je stukjes sterker samenhangen.

You can buy this kit from our shop.
Je kan deze kit kopen op onze shop.

1. The Package – Het Pakje

20130512T051656Medion AG MD86830001_1

Cork Angelo arrives in a little bag, open it and put the pieces on your working area.
Cork Angelo komt toe in een klein zakje. Open het en plaats alle stukjes op je werkplaats.
20130520T005514Medion AG MD86830011_1
In the package you will find:
In het pakketje vind je:

 1. A warning leaflet, READ IT! – Een waarschuwingsblad, LEES HET!
 2. Battery holder in a color – Batterijhouder
 3. Two LEDs – Twee LED’s
 4. Optionally: A resistor – Optioneel: Een weerstand
 5. Two angel wings – Twee engelenvleugels
 6. A nose and a little pin – Een neusje en een klein pinnetje
 7. Two sewing pins – Twee naaldspelden
 8. An aureola and a short stick – Een aureool en een kort stokje voor erin
 9. Piece of wire – Een stukje koperdraad
 10. A button battery – Een knoopbatterij

Your Tools – Je Gereedschap

20130512T052212Medion AG MD86830005_1

You will need the following tools:
Je hebt het volgende gereedschap nodig:

 1. Pliers (best Combination pliers) – Een tang (best combinatietang)
 2. A cork of a wine bottle – Een kurk van een wijnfles
 3. Glue (gluepistol is easiest, but other glue that dries reasonably fast is good also) – Lijm (lijmpistool is het gemakkelijkst, maar andere lijm die vlug droogt is ook goed)
 4. Optional: soldering iron – Optioneel: soldeerbout

Step 1: Lights – Stap 1: Lichten

The LED have a short leg (minus = minus side of led) and a long leg (positive side of led). The LED only works if minus is connected to minus side of the battery, so keep track of where the minus side is!
De LEDs hebben een kort been (minder lang = min zijde van de LED) en een lang been (positieve zijde van de LED). De LED werkt enkel als de min verbonden wordt met de min kant van de batterij, hou dus goed bij waar de min kant is

Warning: If you don’t solder, make sure you do not twist the LED legs where they connect with the LED plastic. Doing so will break the leg off, making the LED useless. Use flat pliers to make sure you only twist the bottom part of the LED leg.
Waarschuwing: Als je niet soldeert, let dan op dat je de LED benen niet ronddraait waar ze vasthangen aan de LED. Als je dat doet zal het beentje direct afknappen, en is de LED onbruikbaar. Gebruik het vlakke stuk van je tang om ervoor te zorgen dat je enkel het onderste deel van het LED been vastdraait.

20130512T052926Medion AG MD86830007_v1_1

Take the two LED, make connection by rotating bottom part of the plus legs together, and bottom part of the minus legs (solder them if you have soldering iron). You now have a parallel coupling of the LED. Rotate one leg of the resistor around the minus legs of the LED. Strip a piece of the wire so you see the copper, and rotate that around the positive LED legs. You now have the wiring as in the above picture.

Neem de twee LEDs, en verbindt ze door het onderste deel van de plus beentjes rond elkaar te draaien, alsook het onderste deel van de min beentjes (soldeer ze in plaats van draaien als je soldeerijzer hebt). Je hebt nu een parallele koppeling van de LEDs gemaakt. Roteer een been van de resistor ronde min beentjes van de LEDs. Strip een stukje van de draad zodat je het koper ziet, en draai dat rond de positieve LED beentjes. Je hebt nu de bedrading zoals in bovenstaande foto.
20130512T052940Medion AG MD86830008_1
Test your cabling by touching the minus side to the minus of the battery, and the plus side to the plus of your battery. If you worked correctly, the LEDS will shine!

Test je bekabeling door de min kant te houden aan de min van je batterij, en de plus kant aan de plus van je battery. Als je het juist gedaan hebt zullen de LEDs schijnen.

Step 2: Battery Holder – Stap 2: Batterijhouder

20130512T053044Medion AG MD86830010_1
Optionally: Connect the free leg of the resistor trough the two holes at the back of the battery holder. The resistor is not needed. If no resistor, use a piece of the wire.
Optioneel:Neem het vrije been van de weerstand, and plaats het door de twee gaten aan de achterkant van de batterijhouder. De weerstand is niet nodig. Indien geen weerstand, gebruik een stukje van de draad.
20130512T053050Medion AG MD86830011_1
This is how it should look at the back
Zo zou het er moeten uitzien aan de achterkant.
20130512T053108Medion AG MD86830012_1

Test if everything still works by putting the batter in the holder. You make a hook with the end of the wire, to hook it into the front of the battery holder
Test of alles not werkt door de batterij in de houder te doen. Je maakt een haak aan het einde van je draad zodat je die kunt haken in de voorkant van de batterijhouder.

Step 3: The Cork – Stap 3: De Kurk

Take your cork, and pin the angel wings to it so that the battery holder will fit between them.
Neem je kurk, zet de engelvleugels erop zodat de batterijhouder er nog tussen zal passen

20130512T053216Medion AG MD86830013_1
Cut the sewing pins shorter, and push them in the cork as eyes.
Knip de naaispelden korter, en duw ze in de kurk als ogen
20130512T053310Medion AG MD86830014_120130512T053326Medion AG MD86830015_1
Take the small plastic pin, and push it gently into the hole at the back of the nose. Put the nose on the cork. Take the aureola and push the short stick into the hole of the aureola. Decide how to put the aureola on top of the cork. Angled probably will give the best effect.
Neem de kleine plastieken pin, en duw ze voorzichtig in het gaatje achteraan de neuw. Plaats de neus op de kurk. Neem de aureool en duw het korte stokje in het gaatje in de aureool. Beslis waar je de aureool wil plaatsen op de kurk. Onder een lichte helling heeft volgens ons het beste effect.

20130512T053422Medion AG MD86830016_1

This is how your cork angel should look now.
Dit is how je kurkengel er nu zou moeten uitzien

Step 4: Lights on Cork – Stap 4: Lichtjes op de Kurk20130512T053622Medion AG MD86830017_1

Take the aureola, and put the lights (with battery holder on the back) on them. Careful not to break the LED legs, use the wire as much as possible (e.g. rotate the wire around the aureola)
Neem de aureool, en plaats de lichtjes (met batterijhouder aan de achterkant) erop. Voorzichtig dat je de LED beentjes niet afbreekt, gebruik zoveel mogelijk de draad (bv, draai de draad rond de aureool).

20130512T053644Medion AG MD86830019_1

Put the aureola on the head, so that the battery holder is at the back of the cork
Plaats de aureool op het hoofd, zodat de batterijhouder aan de achterkant van de kurk is.

Step 5: Fixate and Test – Stap 5: Vastzetten en Testen

20130512T053820Medion AG MD86830020_1

The pieces are all in place, apply some glue for extra fixation. Use a transparent glue, and do this for all plastic pieces. If you want to use power glue, let your parents do it! Give the glue time to dry
De stukken zitten nu allen op hun plaats, gebruik nu lijm om ze extra goed vast te zetten. Lijm alle plastiek stukjes. Als je secondelijm wil gebruiken, laat het dan door je ouders doen! Laat de lijm voldoende lang drogen.
20130512T053922Medion AG MD86830022_1

Test if everything was done correctly. Put the battery again in the battery holder, with the plus towards you (see picture), hook the wire at the back, and see the lights glow.
Test of alles goed werkt. Plaats de batterij opnieuw in zijn houder, met de plus naar jou toe (zie foto). Haak de draad erin aan de achterkant, en zie de lichtjes schijnen.

Final step: Enjoy your Handiwork – Finale stap: Geniet van je Werkje

Finished, enjoy your work, and send us a picture!
Gedaan! Geniet van je werkje, en stuur ons een foto!

 

Comments are closed.