Cork Deryl – Devil Manual – Duivel Handleiding

25_20130520T204638Medion AG MD86830039_v1Cork Devil Deryl

This manual shows how you make Cork Deryl with some soldering. If you don’t solder, the pieces will be less connected, see Cork Angelo for non soldered connections.
Deze handleiding toont hoe je Cork Deryl maakt met solderen. Als je niet soldeert zullen je stukjes minder sterk samenhangen, zie Cork Angelo voor niet gesoldeerde connecties.

You can buy this kit from our shop.
Je kan deze kit kopen op onze shop.

The Package – Het Pakje

1_20130520T091758Medion AG MD86830001

Cork Deryl arrives in a little bag, open it and put the pieces on your working area.
Cork Deyl komt toe in een klein zakje. Open het en plaats alle stukjes op je werkplaats.

2_20130520T220340Medion AG MD86830043

In the package you will find:
In het pakketje vind je:

 1. A warning leaflet, READ IT! – Een waarschuwingsblad, LEES HET!
 2. One LEDs – Een LED’s
 3. Optionally: A resistor – Optioneel: Een weerstand
 4. Two devil horns – Twee duivelhorens
 5. A nose and a little pin – Een neusje en een klein pinnetje
 6. Two sewing pins – Twee naaldspelden
 7. A trident top – De top van een trident
 8. Two pieces of wire – Twee stukjes koperdraad
 9. A button battery – Een knoopbatterij
 10. Three paperclips – Drie paperclips
 11. A lever spring – Een voorgespannen veer

Your Tools – Je Gereedschap

3_20130520T220536Medion AG MD86830044

You will need the following tools:
Je hebt het volgende gereedschap nodig:

 1. A cork of a wine or even better: champagne bottle – Een kurk van een wijnfles of beter: van een champagnefles
 2. A straw – Een rietje
 3. A plastic bottle cap –  Een plastieken dop
 4. Pliers (best Combination pliers) – Een tang (best combinatietang)
 5. Glue (a glue pistol is easiest to use, but other glue that dries reasonably fast is good also) – Lijm (een lijmpistool is het gemakkelijkst te gebruiken, maar andere lijm die vlug droogt is ook goed)
 6. Isolation tape – Isolatieplakband
 7. Optional: soldering iron – Optioneel: soldeerbout

Step 1: Paint Cork – Stap 1: Kurk Schilderen

4_20130519T221358Medion AG MD86830002

We think a champagne cork gives the best effect for Deryl, but will use a wine cork in this manual. Paint it in the color you want to give your devil. We chose black. Let it dry.
We geloven dat Deryl het mooist is met een champagnekurk, maar gebruiken hier een wijnkurk. Schilder de kurk in de kleur die je wil. Wij kozen zwart. Laat het drogen.

Step 2: Lights – Stap 2: Lichten

LEDs have a short leg (minus = minus side of led) and a long leg (positive side of led). The LED only works if minus is connected to minus side of the battery, so keep track of where the minus side is!
LEDs hebben een kort been (minder lang = min zijde van de LED) en een lang been (positieve zijde van de LED). De LED werkt enkel als de min verbonden wordt met de min kant van de batterij, hou dus goed bij waar de min kant is

Warning: If you don’t solder, make sure you do not twist the LED legs where they connect with the LED plastic. Doing so will break the leg off, making the LED useless. Use flat pliers to make sure you only twist the bottom part of the LED leg.
Waarschuwing: Als je niet soldeert, let dan op dat je de LED benen niet ronddraait waar ze vasthangen aan de LED. Als je dat doet zal het beentje direct afknappen, en is de LED onbruikbaar. Gebruik het vlakke stuk van je tang om ervoor te zorgen dat je enkel het onderste deel van het LED been vastdraait.

5_20130520T092118Medion AG MD86830008

Start by stripping the wires.
Start met de draden te strippen
7_20130520T092538Medion AG MD86830012 6_20130520T092300Medion AG MD86830010 8_20130520T092706Medion AG MD86830013

The trident has a hole with a split. Put one leg of the LED left, one right. Connect the LED legs to the wires by soldering. If you don’t solder. make a clean connection by screwing the thread around the LED light leg. Isolate one of the legs with isolation tape. We isolated the PLUS leg of the LED. Cut the straw to the height you want to make the trident of the devil. Run the wires through the straw (if you did not solder, the wires might not both fit in the straw, run one around the straw then, or hide it behind the straw). Glue the trident so as to fix it to the straw.
The trident heeft een gat met een scheiding. Doe een been van de LED aan de rechterkant, een aan de rechterkant. Connecteer de LED benen met de draden door ze te solderen. Als je niet soldeer, maak dan een mooie connectie door de koperdraad rond de LED benen te draaien. Isoleer een van de beentjes met isolatieplakband. Wij hebben het PLUS been geisoleerd. Snij het rietje op de hoogte die je wil voor de trident. Laat de draden door het rietje lopen (als je niet gesoldeerd hebt zullen de draden mogelijks niet beide in het rietje passen. Draai dan een draad rond het rietje, of verberg het achter het rietje). Lijm de trident top vast aan het rietje.

Step 3: The Cork – Stap : De Kurk

Now it’s time to decorate your painted cork.
Nu is het tijd om je geschilderde kurk te decoreren.

10_20130520T093220Medion AG MD86830015

Push the pins in the nose and the horns. If you find this too difficult, don’t worry, you can glue the nose and horns in place without a pin.
Duw de pinnetjes in de neus en de horens. Als je dit te moeilijk vindt, geen probleem, je kan de neus en horens ook gewoon op hun plaats lijmen zonder de pinnetjes.

11_20130520T093312Medion AG MD86830016

Put the nose and horns on the cork.
Plaats de neus en horens op hun plaats.
12_20130520T093322Medion AG MD86830017

Cut the sewing pins shorter, and push them in the cork as eyes.
Knip de naaispelden korter, en duw ze in de kurk als ogen
13_20130520T093636Medion AG MD86830020

Next, take two of the paperclips and push them in the cork as arms.
Neem nu twee van de paperclips, en duw ze in de kurk als armen.

Step 4: Make Battery Holder – Stap 4: Batterijhouder Maken

For the battery holder we use the pedestal of the trident. You need a plastic bottle cap for this. The battery will go on top of the pedestal, with the plus side facing upward. Hence, we need to make sure the minus side of the LED is connected to the top of the plastic cap, so that the battery can lay on it.
Voor de batteryhouder gebruiken we de sokkel van de trident. Je hebt een plastiek dop nodig, bevoorbeeld van een melkkarton. De batterij zal op de sokkel liggen, met de plus zijde naar boven gericht. Aldus moeten we ervoor zorgen dat het min been van de LED connecteert met de bovenkant van de platieken dop, zodat de batterij erop ligt.

14_20130520T093944Medion AG MD86830024 15_20130520T094106Medion AG MD86830025

Push two holes in the cap with a needle or pin. Cut out a small piece of the side of the cap. Strip the minus wire sufficiently long. The minus wire goes through the cut of the side, and then the stripped copper though the first hole, looping it back though the second hole. See pictures.
Maak twee gaatjes in de dop met een naald of pin. Snij een klein stukje uit de zijde van de dop. Strip de min draad voldoende lang. De min draad gaat door het uitgesneden stuk in de zijde, en dan de gestripte draad door het eerste gaatje, waarna je het door het tweede gaatje steekt. Zie de foto’s.

16_20130520T094136Medion AG MD86830026

Use glue to connect the straw to the pedestal.
Gebruik lijm om het rietje aan de sokkel te bevestigen.

17_20130520T094304Medion AG MD86830027

Put the button battery on top of the cap, and keep it in place with the spring. Make an extra cut in the side of the cap for the spring leg, so that the cap can be put flat on a table.
Testing:
Test if the LED works by touching the spring with the plus wire.
Plaats de knoopbatterij op de dop, en fixeer het op zijn plaats met behulp van de veer. Maak een extra insnijding in de dop voor het onderste been van de veer, zodat de dop plat op een tafel kan liggen.
Testen: Test of de LED werkt door de plus draad de veer te laten aanraken.

Step 5: Add Resistor – Stap 5: Weerstand Toevoegen

Optionally: You can increase the time the battery can power the LED by adding a resistor. The resistor will reduce the amount of current that is used. As long as the voltage over the LED is not too low, it will keep working, see Wikipedia.
Optioneel: Je kan de levensduur van de batterij verlengen door een weerstand toe te voegen. De weerstand zal de hoeveelheid stroom die gebruikt wordt verminderen. Zo lang dat het voltage over de LED niet te laag is, zal deze blijven werken, zie Wikpedia [En].

18_20130520T094604Medion AG MD86830029
Put the resistor in the spring, and connect one LEG firmly to the spring. Beware for short-circuit, that is, only one leg may touch the spring, so make sure a piece of the resistor sticks out to avoid short circuit.
Plaats de weerstand in de veer, en bevestig een been aan de veer. Let op voor een kortsluiting, slechts een been mag de veer raken. Laat dus een stukje van de weerstand uitsteken.
19_20130520T094718Medion AG MD86830030

Make a hook at the end of the plus wire, and a loop at the end of the resistor. This is your light switch! Put the arm of the cork around the straw.
Maak een haak aan het einde van de plus draad, een een lus op het einde van de weerstand. Dit is je lichtschakelaar! Plaats de arm van de kurk rond het rietje.

22_20130520T204230Medion AG MD86830033

Use a piece of isolation tape as light switch if you don’t want to remove the battery.
Gebruik een stukje isolatieplakband als schakelaar als je niet altijd je batterij wil verwijderen.

Step 6: Final Touches – Stap 6: Afwerking

Almost there. Use the final paperclip to make the tail of the devil. You can further improve your design by putting your creation on a big pedestal. A dot at the end of the tail also looks great. Glue everything so it all sits firm.
Bijna klaar. Gebruik de laatste paperclip om een staart te maken voor de duivel. Je kan je ontwerp verder verbeteren door alles op een grote sokkel te plaatsen. Een dotje op het einde van de staart is ook tof. Lijm op het einde alles goed vast.

20_20130520T113112Medion AG MD86830032

Final Step: Enjoy your handiwork – Finale stap: Geniet van je werkje

Finished, enjoy your work, and send us a picture!
Gedaan! Geniet van je werkje, en stuur ons een foto!

Comments are closed.